Културни събития, Античен театър - май, юни 2017

26.05.2017 г. Рок-опера „Нострадамус“ на Николо Коцев, ФОНДАЦИЯ „Пчелен кошер“

30.05.2017 г. Концерт на Графа, "Монте Мюзик" ООД

05.06.2017 г. Концерт на ФА „Тракия“ в памет на проф. К. Дженев доц. С. Мутафчиев – основатели на ансамбъла

06.06.2017 г. Спектакъл на националния балет на Грузия „Сухишвили“, „Дегрис Ивентс“ ЕООД

08.06.2017 г. Концерт „Мистерията на българските гласове” с вокалистката на “Dead can Dance”

- Lisa Gear, „ВОКС-1“ ООД

10.06.2017 г. Откриване на Opera open 2017 - „Духът на Паганини и Орфей“, с участието на Марио

Хосен, ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ПЛОВДИВ

13.06.2017 г. Откриване „Пловдив Чете” 17.06.2017 г. Оперен спектакъл „Травиата”, ДЪРЖАВНА

ОПЕРА-ПЛОВДИВ

18.06.2017 г. Концерт на рок група „Назарет“, „Лифт Медия“ ЕООД

20.06.2017 г. Международен танцово-музикален спектакъл „Neo Dervish”, „Три ин спирит“ ЕООД

21.06.2017 г. Симфонична гала с участието на Пламена Мангова, ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ПЛОВДИВ

24.06.2017 г. Балетен спектакъл „Ромео и Жулиета”, ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ПЛОВДИВ

27.06.2017 г. Спектакъл „За сватбите” на Камен Донев, ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "Н.МАСАЛИТИНОВ"

28.06.2017 г. Спектакъл „За сватбите” на Камен Донев, ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "Н.МАСАЛИТИНОВ"

*Забележка: Програмата може да претърпи промени.

Актуална информация на сайта: www.oldplovdiv.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EVENTS, ANCIENT THEATRE - MAY, JUNE 2017

26.05.2017 The Rock Opera Nostradamus by Nikolo Kotzev, The Beehive Foundation

30.05.2017 Concert of Grafa, Monte music Ltd.

05.06.2017 Concert of the Trakia Folklore Ensamble in memory of prof. K. Djenev and assoc. S. Mutafchiev

- founders of the ensemble

06.06.2017 Performance of the National Ballet of Georgia Suhishvili, Degris Events Ltd.

08.06.2017 Concert The Mystery of the Bulgarian Voices featuring the vocalist of Dead can Dance

Lisa Gear, Voks-1 Ltd.

10.06.2017 Opening of the Opera open 2017 - The Spirit of Paganini and Orpheus, featuring

Mario Hossen, STATE OPERA-Plovdiv.

13.06.2017 Opening of Plovdiv is reading

17.06.2017 Opera performance La Traviata , STATE OPERA-Plovdiv

18.06.2017 Concert of the rock band Nazareth, Lift Media Ltd.

20.06.2017 The International Dance and Music spectacle Neo Dervish, TRI IN SPIRIT Ltd.

21.06.2017 Symphony gala featuring Plamena Mangova, STATE OPERA-Plovdiv

24.06.2017 Ballet Romeo and Juliet, STATE OPERA-Plovdiv

27.06.2017 The Spectacle Weddings by Kamen Donev, Drama Theatre Nikolai Massalitinov

28.06.2017 The Spectacle Weddings by Kamen Donev, Drama Theatre Nikolai Massalitinov

* Note: The program may change.

Updated information on the website: www.oldplovdiv.com

                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Събития