Културни събития "Античен театър"- септември 2017

03.09.2017 г. Концерт на Щурците- откриване на EСЕНЕН САЛОН НА ИЗКУСТВАТА, Лакриц“ ЕООД

07.09.2017 г. Концерт на Баварски Младежки Мандолинен оркестър, част от Plovdiv Fresh Music Festival, „Макуич“ ЕООД и „Креатив рей“ - агенция за реклама и пи ар

12.09.2017 г. Мюзикъл „Чикаго“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ПЛОВДИВ

14.09.2017 г. Гала спектакъл "Верди", ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ПЛОВДИВ

16.09.2017 г. Концерт класическа музика - Фортисимо Фест, Фондация „ХХ- Триола- Квинтора“, част от НОЩ/ПЛОВДИВ, 2017 – ВХОД СВОБОДЕН

17.09.2017 г. Концерт „Балканска връзка – 2“ с участието на Автентичен гръцки фолклорен ансамбъл, Мистерията на българските Гласове, СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ МИЛЧО ЛЕВИЕВ

18.09.2017 г. Фолклорен концерт на ФА „Тракия“ и ПФА „Странджа“ – Бургас ОТКРИВАНЕ ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД, ОИ „Старинен Пловдив” – ВХОД СВОБОДЕН

19.09.2017 г. Музикално-танцов спектакъл „Орфей и Евридика“, Сдружение „Окаста“

22.09.2017 г. Концерт на DEVIN TOWNSEND PROJECT - част от музикален форум „SOUNDS OF THE АGES“ 2017, „Лакриц“ ЕООД

23.09.2017 г. Концерт на MANFRED MANN'S EARTH BAND - част от музикален форум „SOUNDS OF THE АGES“ 2017, „Лакриц“ ЕООД

24.09.2017 г. Концерт на MARILLION - част от музикален форум „SOUNDS OF THE АGES“ 2017, „Лакриц“ ЕООД

26.09.2017 г. Академичен ансамбъл от Дагестан „ЛЕЗГИНКА“, „Жокер Медиа“ ЕООД

27.09.2017 г. Концерт на ансамбъл „Българе“- спектакълът „Осмото чудо“, „НАЦИОНАЛНА ИМПРЕСАРСКА МРЕЖА“ ООД

28.09.2017 г. Музикален спектакъл „На Нея с обич! Емил Димитров“, „Оксиморон Фейтъри“ ЕООД

30.09.2017 г. Концерт- 120 години от създаването на Адвокатска колегия - Пловдив

*Забележка: Програмата може да претърпи промени.

--------------------------------------------------

03.09.2017 Concert of the Shturtsite - opening of the AUTUMN SALON OF ARTS, Lakritz Ltd

07.09.2017 Concert of the Bavarian Youth Mandolin Orchestra, part of the Plovdiv Fresh Music Festival, Magwich ltd. and Creative Ray

08-09.09.2017 Festival Trimontiada with the participation of the Vienna Chamber Orchestra, musicians from the Association Youth Chamber Orchestra Frank Martin, Galina Vracheva

12.09.2017 Musical Chicago, STATE OPERA-PLOVDIV

14.09.2017 Gala performance Verdi, STATE OPERA-PLOVDIV

16.09.2017 Classical Music Concert - Fortisimo Fest, XX-Triolo-Quintola Foundation, part of NIGHT/PLOVDIV 2017

17.09.2017 Concert Balkan Connection - 2 with the participation of the Authentic Greek Folklore Ensemble, The Mystery of Bulgarian Voices, Association for Culture and Education Milcho Leviev

18.09.2017 Folklore concert of FE Trakia and PFE Strandzha – Bourgas, opening of the Old Town Festival 2017, Ancient Plovdiv Municipal Institute

19.09.2017 Musical-dance performance Orpheus and Eurydice, Association Okasta

22.09.2017 Concert of DEVIN TOWNSEND PROJECT - part of the music forum SOUNDS OF THE AGES 2017, Lakritz Ltd.

23.09.2017 Concert of MANFRED MANN'S EARTH BAND - part of the music forum SOUNDS OF THE AGES 2017, Lakritz Ltd.

24.09.2017 Concert of MARILLION - part of SOUND OF THE AGES 2017, Lakritz Ltd.

26.09.2017 Academic Ensemble of Dagestan LEZGINKA, Joker Media Ltd

27.09.2017 Concert of ensemble Bulgare - spectacle Eight wonder, NATIONAL IMPRESSARY NETWORK Ltd.

28.09.2017 Musical Performance To her with love! Emil Dimitrov, Oxymoron Factory Ltd.

30.09.2017 Concert - 120 years since the establishment of the Bar Association - Plovdiv

*Note: The program may change.

                Share on facebook

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини